ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА
С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН наследява най-добрите традиции на Етнографския институт с музей и Института за фолклор, обединени на 1 юли 2010 г. ИЕФЕМ-БАН е националният център за етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания. Разполага с богати библиотеки и архиви (теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания и др.), а Националният етнографски музей съхранява десетки хиляди обекти, цялостно представящи българската традиционна култура.

УЕБ-САЙТЪТ НА ИЕФЕМ-БАН Е В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ!
Извинете ни за причиненото неудобство и заповядайте отново!

КОНТАКТИ

София 1113
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6
тел. 02 979 30 11
folklor@bas.bg

София 1000
ул. "Московска" 6А
тел. 02 988 42 09
eim_ban@abv.bg

iefem.kancelaria@gmail.com

PR отдел:
pr.iefem@gmail.com
0879 124 335

 

РЪКОВОДСТВО

Директор:
Проф. д.изк. Лозанка Пейчева

Зам.-директор:
Доц. д-р Владимир Пенчев

Научен секретар:
Доц. д-р Иванка Петрова

Председател на НС:
Доц. д-р Еля Цанева

Съ-председатели на ОСУ:
Доц. д-р Божидар Алексиев
Доц. д-р Петко Христов

Актуална информация за събитията в ИЕФЕМ-БАН можете да видите тук:
iefem.blogspot.com

Връзки към сайтовете на предишните два института:
Сайт на Етнографски институт с музей - БАН
Сайт на Институт за фолклор - БАН

Cyberia

 

Виолета Владимирова Периклиева, редовен докторант към секция „Историческа етнология“

22 юли 2014 г., 13:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А


Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема

«Народната религиозност на Балканите – традиционни образци и съвременни практики» за присъждане на образователна и научна степен «доктор»  по научна специалност Етнография.

 

Научен ръководител: доц. д-р Петко Христов
Председател на научното жури: чл.-кор. проф. д.изк. Елка Бакалова

Автореферат


Рецензии:

            Доц. д-р Мария Шнитер

            Доц. д-р Николай Папучиев

 

Становища:

            Чл.-кор. проф. д.изк. Елка Бакалова

Доц. д-р Мира Маркова

Доц. д-р Петко Христов

 

Материалите по защитата на докторската дисертация на Виолета Владимирова Периклиева са на разположение в канцеларията и библиотеката на ИЕФЕМ – ул. „Московска” 6А, както и на http//folklor.bas.bg/..

                                                                                              Публикувана на 20.06.2014 г.

 

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография) за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма, обявен в “Държавен вестник”, бр. 97 от 08.11.2013 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Петър Георгиев Петров
Материали:
Резюмета на научните трудове на гл. ас.д-р Петър Георгиев Петров
Рецензии:
Проф. д.ф.н. Радост Иванова
Проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова
Становища:
Проф. д.н. Евгения Иванова
Проф. д.ф.н. Николай Аретов
Доц. д-р Добринка Парушева
Доц. д-р Доротея Добрева
Доц. д-р Иванка Петрова

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 22.04.2014 г. от 13.00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – ул. „Московска” 6А; http://folklor.bas.bg/.

Обявата е публикувана на 24.03.2014 г.

 

 

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013/2014 г. в съответствие с Решение № 288 на Министерски съвет от 10.05.2013 г.:

 

2.1.    Филология (Фолклористика) – редовна форма                                                1

2.2.    История и археология (Етнография) - редовна форма                                     1

 

Срок за подаване на документите: 14.03.2014 - 14.05.2014 г. (ДВ бр. 20/07.03.2014)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (
Приложение 1);
2. Автобиография
(европейски формат);
3. Диплома за образователно-квалификационна степен
  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование (ОКС “магистър”), ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидет
eлство за съдимост; издадено към датата на подаване на документите
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8. Фактура (или копие) за платена
  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика”  № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Конкурсните изпити по специалността ще се проведат от 16 до 20.06.2014 г., а изпитите по чужд език от  23  до  27.06.2014  г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

За справки - ИЕФЕМ-БАН – София, ул. “Московска” 6 А, стая 102, тел. 02 988 42 09, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 6, стая 702, тел. 02 979 30 11.

 

 

 

            Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление

3.1. Социология, антропология и науки за културата:

- научна специалност Фолклористика – Балкански фолклор – един за нуждите на секция „Сравнителни фолклористични изследвания“

- научна специалност Музеология  – двама за нуждите на секция „Етномузеология.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 16 от 25.02.2014.

            Необходими документи:
1. Молба до директора за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография по европейски образец;
3. Диплом за образователна и научна степен „доктор“ в съответната научна област или научни области;
4. Удостоверение за признаване на придобита в чужбина научна степен (Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН, Глава четвърта А)
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
8. Списък на публикации с диференциране на монографии, студии, статии и други (съгласно чл. 19 от ЗРАСРБ и чл. 33 (4) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ).
            Академичната длъжност „главен асистент” се заема въз основа на конкурс и избор.
            Срок за подаване на документите - 2 месеца от датата на публикуване в ДВ.
            Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ на ул. „Московска” 6А, тел. 988-42-09 и на ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, тел 970-42-09; http://www.folklor.bas.bg

 

Публикувана на 25.02.2014 г.

 

 

 

Галина Стоянова Минева-Луканова, редовен докторант към секция „Етномузикология и етнохореология“

18 март 2014 г., 14:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» бл. 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема «Българският фолклор и хоровото дело – динамика на традициите и трансформациите» за присъждане на образователна и научна степен «доктор»  по научна специалност Фолклористика (музикален фолклор).

Научен ръководител: проф. д.изк. Лозанка Пейчева
Председател на научното жури: доц. д-р Наталия Рашкова

Автореферат
Рецензии:

            проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

            доц. д-р Наталия Рашкова

Становища:

      проф. д.изк. Лозанка Пейчева

      проф. д-р Румяна Каракостова

      доц. д-р Иванка Влаева

     

Материалите по защитата на докторската дисертация на Галина Стоянова Минева-Луканова са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Московска” 6А, както и на http//folklor.bas.bg/..

 

Публикувана на 17.02.2014 г.

 

 

 

 

Публична Покана за обществена поръчка

 

“Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана на

сградата на Институт за етнология и фолкористика с Етнографски музей при БАН в гр.

София, ул. „Московска” № 6А за срок от 12 месеца”. (За пълния текст на поканата - моля изберете линка!)

 

Изх. № 939-СБ/12.12.2013 г.

 

           ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

Документация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана на сградата на Институт за етнология и фолкористика с Етнографски музей при БАН в гр. София, ул. „Московска” № 6А за срок от 12 месеца”.

 

 

 

Публикува се на основание раздел III, т. „Допълнителна информация” към Публична покана на ИЕФЕМ-БАН, ID номер на поканата в Портала за обществените поръчки 9023863 oт 12.12.2013 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга с горецитирания предмет.

 

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, определени в поканата и настоящата документация.

 

 

1. Наименование и адрес на възложителя: съгласно раздел I от публичната покана.

 

2. Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем: съгласно раздел II и раздел III от публичната покана и приложеното техническо задание за възлагане на поръчката.

 

3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката

 

Изисквания към участниците:

 

3.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.

 

3.1.1. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, приложими за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП; б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

 

3.1.2. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП приложими за настоящата гражданска поръчка.

 

3.1.3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

 

В настоящата процедура за възлагане на поръчката едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

 

 

3.2. Критерии за подбор - Технически възможности и квалификация:

 

3.2.1. Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност - охрана на имущество на физически или юридически лица, валиден за територията на гр. София, издаден от директора на Главна дирекция "Национална полиция" или от упълномощени от него лица съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност. Търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, представят удостоверение, издадено по реда на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (обн. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011г., изм. и доп.), че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

 

3.2.2. Участникът трябва да представи Списък на лицата за изпълнението на поръчката - „охранители" и „ръководител на охранителна дейност" по смисъла на ЗЧОД, както и допълнителна информация за тези лица съгласно изискванията на т. 7.1.7 по-долу. Лицата за изпълнението на поръчката трябва да отговарят на изискванията на т. 7.1.7 по-долу.

 

ВАЖНО: За изпълнението на поръчката участникът задължително трябва да има най-малко петима човека охранители. Отделно трябва да бъде посочен и Ръководител на охранителната дейност. Ръководителят на охранителната дейност ще извършва пряка координационна дейност с представителя на Възложителя при изпълнението на поръчката.

 

3.2.3. За всяко от лицата включени в списъка по т. 3.2.2, участникът трябва да приложи съответните документи, изисквани съгласно т. 7.1.8 по-долу.

 

3.2.4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, униформено облекло и отличителни знаци, които оборудване, облекло и отличителни знаци отговарят на изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и на ЗЧОД. Оборудването трябва да включва газ-сигнално оръжие, фенерче за осветяване през нощта или при липса на осветление, както и по възможност други помощни средства съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ и на ЗЧОД - палки, белезници, радиостанции и/или друго комуникационно оборудване и евентуално други помощни средства. Участникът трябва да осигури преносимо газ-сигнално оръжие за изпълнение на поръчката в необходимото количество така, че всеки охранител, който е на смяна в даден момент съгласно техническото задание на Възложителя за възлагане на поръчката да бъде въоръжен.

 

3.2.5. Участникът трябва да е изпълнил най-малко два договора през последните три години: 31.07.2010 г. – 31.07.2013 г., включващи осъществяване на денонощна физическа охрана на обект(-и), като всеки един от тези два договора трябва да е придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от получателя на услугата. Всеки един от тези два договора трябва да е на стойност най-малко 30 000 лева без ДДС.

 

Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок за изпълнение е приключил към 31.07.2013 г. и работата на Изпълнителя е приета от Възложителя / Получателя по договора. При договори, които са безсрочни или периодично подновяващи се, за изпълнен договор се приема приетата работа на Изпълнителя към 31.07.2013 г. от възложителя / получателя по договора.

 

3.3. При подписване на договора участникът трябва да представи:

 

- валидна към датата на подписване на договора застраховка "Гражданска отговорност" за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

- Заключения от Службата по Трудова медицина, че лицата, предложени за изпълнение на поръчката могат да изпълняват длъжността ‘охранител’. Заключенията следва да са издадени по реда на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. В случай, че участникът е чуждестранно лице, то той трябва да представи заключения от Службата по Трудова медицина, изисквани съгласно българското законодателство.

 

3.4. За изпълнението на условията по т. 3.1 – 3.2 участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7.1 от тази документация.

 

3.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3.2 – 3.3 се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

 

3.6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3.2 ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

 

Допълнителна информация относно изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в техническото задание за възлагане на поръчката (приложение № 1) и в проекта на договор (приложение № 6 към настоящата документация).

 

4. Критерий за възлагане на поръчката: «най-ниска цена».

 

Взема се предвид общата цена за изпълнение на поръчката – т.е. цената в лева без ДДС за Осъществяване на денонощна физическа охрана на обект: сградата на Институт за етнология и фолкористика с Етнографски музей при БАН в гр. София, ул. „Московска” № 6А за срок от 12 месеца.

 

ВАЖНО: Максималната стойност на поръчката е 45600 лв. без ДДС. Оферти надвишаващи тази стойност се отстраняват.

 

На първо място се класира участникът с най-ниска цена. Останалите участници се класират във възходящ ред на цената.

 

 

5. Срок и начин за получаване на офертите

 

Срок за получаване на офертите: съгласно раздел III от публичната покана - 20.12.2013 г. (четвъртък), 16:00 часа.

 

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Канцеларията на ИЕФЕМ-БАН, Р България, гр. София, ул. “Московска” № 6А.


Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електрона поща.

 

6. Срок на валидност на офертите: най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

 

 

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

 

Офертата трябва да съдържа:

 

7.1. Административна част съдържаща:

 

7.1.1. Документи за лицето, което прави предложението:

 

а) Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, той прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен;

 

б) Копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно националното му законодателство, когато участникът е чуждестранно юридическо лице;

 

в) При участници обединения – документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението;

 

г) Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

 

7.1.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – попълва се приложеният образец - Приложение № 2 от настоящата документация.

 

7.1.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, когато участвуват самостоятелно или в обединение попълва се приложеният образец - Приложение № 2а от настоящата документация.

 

7.1.4. Декларация за използуване / неизползуване на подизпълнители – попълва се приложеният образец - Приложение № 3 от настоящата документация.

 

7.1.5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се приложеният образец - Приложение № 3а от настоящата документация.

 

7.1.6. Заверено копие „Вярно с оригинала” и подпис от валиден към датата, определена като краен срок за получаване на оферти лиценз за извършване на частна охранителна дейност - охрана на имущество на физически или юридически лица, валиден за територията на гр. София, издаден от директора на Главна дирекция "Национална полиция" или от упълномощени от него лица съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност. Търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, представят удостоверение, издадено по реда на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (обн. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011г., изм. и доп.), че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

 

7.1.7. Списък на лицата за изпълнението на поръчката - „охранители" и „ръководител на охранителна дейност" по смисъла на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, както и допълнителна информация за тези лица съгласно приложения по-долу образец. Списъкът трябва да бъде подписан от участника и да бъде изготвен по следния образец:

 

Трите имена на лицето

Длъжност, която лицето ще изпълнява по поръчката

 

(охранител, ръководител на охранителната дейност)

 

 

Лицето успешно е завършило курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД[1]

 

(Да / Не[2])

 

 

ВНИМАНИЕ: при отговор „Не”, виж забележката под черта.

 

Към датата на подаване на офертата лицето отговаря на условията по чл. 27, ал. 2 ЗЧОД

 

(Да / Не[3])

Лицето е назначено по трудов договор към участника и трудовият договор е валиден към датата на подаване на офертата

 

(Да/Не)

В 14-дневен срок от сключването на трудовия договор със съответното лице участникът е уведомил писмено за това компетентния орган, издал лиценза за ЧОД или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЧОД, съгласно изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗЧОД

 

(Да / Не)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: Участникът задължително трябва да посочи най-малко петима човека охранители и отделно 1 Ръководител на охранителната дейност. Това е минимално необходимият брой лица за изпълнение на дейностите по поръчката.

 

 

7.1.8. За всяко от лицата, включени в списъка по т. 7.1.7, участникът трябва да приложи:

 

- документ, удостоверяващ че лицето успешно е завършило курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД или документ, че лицето притежава професионална квалификация „охранител".

 

 

За лицата включени в списъка по т. 7.1.7, участникът трябва да представи и съответната допълнителна информация, съгласно изискванията на таблицата-образец по т. 7.1.7.

 

7.1.9. Декларация за техническото оборудване, униформеното облекло и отличителните знаци с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Оборудването трябва да включва газ-сигнално оръжие, фенерче за осветяване през нощта или при липса на осветление, както и по възможност други помощни средства съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ и на ЗЧОД - палки, белезници, радиостанции и/или друго комуникационно оборудване и евентуално други помощни средства. Декларацията трябва да съдържа и образец (снимка) или описание на униформеното облекло и отличителните знаци на участника. Оборудването, облеклото и помощните средства трябва да отговарят на изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и на ЗЧОД. Участникът трябва да осигури газ-сигнално оръжие за изпълнение на поръчката в необходимото количество така, че всеки охранител, който е на смяна в даден момент съгласно техническото задание на Възложителя за възлагане на поръчката да бъде въоръжен.

 

7.1.10. Списък с основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години: 31.07.2010 г. – 31.07.2013 г., включително стойностите на договорите, датите на сключване и изпълнение и получателите по договорите, придружен от поне две препоръки за добро изпълнение за два от изпълнените договори.

 

Списъкът трябва да бъде изготвен по следния образец:

 

Пореден № на договора, изпълнен през последните три години: 31.07.2010 г. – 31.07.2013 г.

Договор

№ / дата,

предмет/

 

Възложител и/или Получател по договора

Обща стойност на договора без ДДС

 

(лева, евро, друга валута)

Обща стойност без ДДС на изпълнените от участника дейности по договора, сходни с предмета на поръчката (лева, евро, друга валута)

 

Начална дата на изпълнение на договора

Крайна дата на изпълнение на договора

Работата е приета от възложителя / получателя по договора

 

(Да/Не)

Ако договорът е безсрочен или периодично подновяващ се: работата на Изпълнителя към 31.07.2013 г. е приета от Възложителя / Получателя по договора.

 

(Да/Не)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под договори сходни с предмета на поръчката” се има предвид договори, включващи осъществяване на денонощна физическа охрана на обект(-и).

 

7.2. Предложение за изпълнение на поръчката /техническа оферта/, изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 4 от настоящата документация.

 

7.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 5 от настоящата документация.

 

7.4. Срок на валидност на офертата. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-малко 90 дни, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

 

8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 7.1.1, букви а), б) и г), т. 7.1.2, т. 7.1.3 и т. 7.1.5 - 7.1.10 включително се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Декларацията по т. 7.1.3 се представя само ако е приложимо.

 

Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

 

9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

 

а) документите по т. 7.1.1, букви а), б) и г), т. 7.1.2 и ако е приложимо т. 7.1.3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) документите по т. 7.1.6 - 7.1.10 включително се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгласно т. 3.2 от настоящата документация.

 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва да съдържа документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението. Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението – декларацията по т. 7.1.4, техническата оферта, ценовата оферта и други.

 

10. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 7.1.1 се представя в официален превод, а документите по т. 7.1.2 – 7.1.10 включително, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

11. Когато има разминаване между суми или числа изписани цифром  и  словом в офертата на участника,  се взема под внимание сумата или числото, изписани словом, освен ако е налице явна фактическа грешка. При аритметични грешки в офертата на участника, за вярна се счита предложената от участника обща цена на офертата.

 

 

12. Разяснения по публичната покана и приложенията към нея

 

В срок до 17:00 ч. на 16.12.2013 г. (понеделник) потенциалните участници могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.

 

Въпросите следва да бъдат изпратени на вниманието на Директора на ИЕФЕМ-БАН проф. Лозанка Пейчева на факс номер 02 / 9801162 и по електронна поща на адрес: iefem.kancelaria@gmail.com

 

Възложителят ще отговори на въпросите писмено в срок до 17:30 ч. на 18.12.2013 г., като разясненията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ИЕФЕМ-БАН - http://folklor.bas.bg/ns.html, рубрика Новини

 

 

13. Оглед на мястото на изпълнение

 

След обявяване на публичната покана, до крайния срок за получаване на оферти потенциалните участници могат да извършват оглед на мястото на изпълнение – Сграда на ИЕФЕМ-БАН, Република България, гр. София, ул. «Московска» № , след предварителна заявка на тел. 02-9884209. Огледът на мястото на изпълнение не е задължителен, но е препоръчителен.

 

 

 

На потенциалните участници се предоставят Техническото задание и приложенията към настоящата допълнителна информация след попълване на декларация за защитра на информацията съдържаща це в техическото задание. Приложенията се предоставят на електронен носител или по имейл посочен от кандидата.

 

 

14. Сключване на договор

 

С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – приложение № 6.

При подписване на договора, определеният за изпълнител представя:

 

  • документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
  • декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
  • валидна към датата на подписване на договора застраховка "Гражданска отговорност" за нанесени имуществени и неимуществени
  • Заключения от Службата по Трудова медицина, че лицата, предложени за изпълнение на поръчката могат да изпълняват длъжността ‘охранител’.

 

 

15. Други условия

 

- След приключване на процедурата, всеки участник ще бъде уведомен писмено за резултатите от оценката на офертите и класираният на първо място участник.

- По неуредените въпроси от публичната покана ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

 

Приложения към настоящата документация:

 

1. Техническо задание за възлагане на поръчката – Приложение № 1;

2. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 2;

2а. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, когато участвуват самостоятелно или в обединение – Приложение № 2а;

3. Образец на Декларация за използуване / неизползуване на подизпълнители – Приложение № 3;

3а. Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 3а;

4. Образец на Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4;

5. Образец на ценово предложение – Приложение № 5;

6. Проект на договор - Приложение № 6.

 

 

ВАЖНО: Приложенията към настоящата документация ще бъдат предоставяни само на лицата, заявили интерес за участие и подписали декларация, че ще спазват изискването за защита на информацията съдържаща се в техническото задание за възлагане на поръчката, във връзка с изискванията за поверителност на информацията, съдържаща се в техническото задание, съгласно условията на публичната покана.

 

С уважение,

 

Проф. д.изк. Лозанка Пейчева

Директор на ИЕФЕМ-БАН

 

 

 

 

 

 

Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я   Н А   Н А У К И Т Е

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография) - един за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма” със срок 2 месеца от обнародването в ДВ (бр. 97 от 08.11.2013 г.).
            Необходими документи: заявление за допускане до участие в конкурса; автобиография; диплом за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките”; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; списък на публикациите с диференциране на монографии, студии, статии и др.; авторска справка за научните приноси на трудовете и цитиранията; ксерокопия на публикациите; други (съгласно чл. 19 от ЗРАСРБ и чл. 33 (4) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ).
            Съгласно чл. 33 (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ, кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” трябва да отговарят на следните условия:
            1. Да са придобили образователна и научна степен „доктор”.
            2. Да имат поне 5 години стаж по специалността.
            3. Не по-малко от две години:
            а) да са заемали академична длъжност „главен асистент” в ИЕФЕМ или друга научна организация, или
            б) да са били преподаватели във висше училище, или
            в) да са работили като уредници в музеи или завеждащи архивни фондове, или
            г) да са извършвали изследователска работа в други държавни институции или неправителствени организации в сферата на науката, образованието и културата в страната или в чужбина.
            4. Да са представили монографичен труд, обсъден и приет на секционно заседание, или равностойни публикации в специализирани научни издания (с обем от 200 стр.), които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на научната степен „доктор на науките”.
            5. Да са автори на най-малко 10 публикации в научни издания след заемането на академичната длъжност "главен асистент".
            Документи се приемат в срок до 08.01.2014 г. в канцелариите на ИЕФЕМ, София - ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, ет. 7; тел. 979-30-11 и ул. „Московска” 6А, тел. 988-42-09; http//folklor.bas.bg/.

Обявата е публикувана на 08.11.2013 г.

 

 

Ана Веселинова Стефанова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“

3 декември 2013 г., 12:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема Аналитичнопсихологически подход към българския фолклор за присъждане на образователна и научна степен «доктор»  по научна специалност Фолклористика.

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Анатол Анчев
Председател на научното жури: проф. д.изк. Лозанка Пейчева

Автореферат
Рецензии:

            Проф. д.изк. Лозанка Пейчева

            Проф. д-р Красимира Байчинска

Становища:

      Проф. д.и.н. Диана Радойнова

      Проф. д.ф.н. Анатол Анчев

      Доц. д-р Веселин Тепавичаров

     

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Московска” бл. 6А, както и на http//folklor.bas.bg/.

 

Публикувана на 01.11.2013 г.

 

 

Яна Максимова Гергова, редовен докторант към секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми“

25 ноември 2013 г., 15:00 ч.
Заседателна зала  на ИЕФЕМ - ул. «Акад. Г. Бончев» бл. 6
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема Християнски светци лечители в България. Образи, вярвания и ритуални практики за присъждане на образователна и научна степен «доктор»  по научна специалност Фолклористика.

Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.изк. Елка Бакалова
Председател на научното жури: проф. д.м.н. Минчо Георгиев

Автореферат
Рецензии:

            Проф. д.и.н. Иваничка Георгиева

            Проф. д.изк. Иванка Гергова

Становища:

      Чл.-кор. проф. д.изк. Елка Бакалова

      Проф. д.м.н. Минчо Георгиев

      Доц. д-р Димо Чешмеджиев

     

Материалите по защитата на докторската дисертация на Яна Максимова Гергова са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6 и на http//folklor.bas.bg/..

 

Публикувана на 24.10.2013 г.

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни докторанти за учебната 2013-2014 г.
в съответствие с Решение № 288 на Министерски съвет от 10.05.2013 г. по следните професионални направления и научни специалности:
2.1.  Филология (Фолклористика)                                                                                            - 1  
2.2.  История и археология (Етнография)                                                                                - 2
8.1.  Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства -
        нематериално културно наследство)                                                                               - 1

8.3.  Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално и танцово изкуство)             - 1
В срок от 16.08.2013 г. до 16.10.2013 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИЕФЕМ-БАН.
Дата на обявяване на конкурса в ДВ - 16 август 2013 година.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.  Молба до директора на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. (Приложение 1)
2.  Автобиография
3.  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея
4.  Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
5.  Медицинско свидетелство
6.  Свидетeлство за съдимост
7.  Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8.  Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика”  № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат: 
по  специалността  - от  02.12.2013 г.  до  06.12.2013 г.,

по чужди езици    - от  16.12.2013 г.  до  20.12.2013  г.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

За справки:
ИЕФЕМ-БАН – София, ул. “Московска” 6 А, стая 102, тел. 02 988 42 09, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 6, стая 702, тел. 02 979 30 11, или в ЦУ - БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 52 60  и  986 17 34.

Публикувана на 23.07.2013 г.

 

Лилия Златкова Узлова, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Балканска етнология“
30 юли 2013 г., 14:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Етноложки аспекти на развитието на туризма и ежедневието в ГДР и България през периода 1950-1990 г.” за присъждане на образователна и научна степен «доктор» по научна специалност 05.03.14 Етнография.
Научен консултант: доц. д-р Маргарита Карамихова
Председател на научното жури: проф. д.м.н. Минчо Георгиев

Автореферат
Рецензии:
            Проф. д.м.н. Минчо Георгиев
            Доц. д-р Михаил Груев
Становища:
      Доц. д-р Мария Иванова
      Доц. д-р Веселин Тепавичаров
      Доц. д-р Маргарита Карамихова
Материалите по защитата на докторската дисертация на Лилия Златкова Узлова са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Московска” 6А.
Публикувана на 01.07.2013 г.

 


ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С
ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ 

           Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София обявява за нуждите на секция „Сравнителни фолклористични изследвания” конкурси за главни асистенти по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата: Фолклористика (сравнителни междуетнични взаимодействия) – един; Фолклористика  (сравнителни славистични изследвания) – един.
            Обявата е публикувана в ДВ бр. 55 от 25.06.2013.

            Необходими документи:
1. Молба до директора за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография;
3. Диплом за образователната и научна степен „доктор“ в съответната научна област;
4. Удостоверение за признаване на придобита в чужбина научна степен (Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН, Глава четвърта А), при наличие на такова.
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
8. Списък на публикациите с диференциране на монографии, студии, статии и други (съгласно чл. 19 от ЗРАСРБ и чл. 33 (4) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ).
            Академичната длъжност „главен асистент” се заема въз основа на конкурсен изпит – писмен и устен и след избор от Научния съвет.
            Срок за подаване на документите - 2 месеца от датата на публикуване в ДВ.
Документи се приемат в канцелариите на ИЕФЕМ на ул. „Московска” 6А, тел. 988-42-09 и на ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, тел 870-42-09.
            Публикувана на 26.06.2013 г.

 

Елена Стефанова Петкова, докторант редовна форма на обучение в секция „Етнология на социализма и постсоциализма”.
22 май 2013 г., 11:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. „Московска“
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „ Традиция и модернизация на всекидневието на българките мюсюлманки в Средните Родопи през втората половина на ХХ век “ по научна специалност Етнография.
Научен ръководител: доц. д-р Ана Лулева
Председател на научното жури: проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова
Автореферат
Рецензии:
      Проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова
      Доц. д-р Михаил Груев
Становища:
      Доц. д-р Даниела Колева
      Доц. д-р Ана Лулева
      Доц. д-р Илия Недин
     
Материалите по защитата са на разположение в канцелариите на ИЕФЕМ – ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, ул. „Московска” 6А и на http//folklor.bas.bg/.

Публикувана на 22.04.2013

 

 

 

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012/2013 г. в съответствие с Решение № 375 на Министерски съвет от 11.05.2012 г., публикация в ДВ бр. 25/15.03.2013 г.

2.1.    Филология (Фолклористика) – редовна форма                                                 1
2.2.    История и археология (Етнография) - редовна форма                                      1

Срок за подаване на документите: 15.03.2013 - 15.05.2013 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (Приложение 1);
2. Автобиография (европейски формат);
3. Диплома за образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование (ОКС “магистър”), ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост; издадено към датата на подаване на документите
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика”  № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Конкурсните изпити по специалността ще се проведат от 17 до 21.06.2013 г., а изпитите по чужд език от  24  до  28.06.2013  г.
Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
За справки - ИЕФЕМ-БАН – София, ул. “Московска” 6 А, стая 102, тел. 02 988 42 09, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 6, стая 702, тел. 02 979 30 11, или в ЦУ - БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 52 60  и  986 17 34.

Публикувана на 12.03.2013 г.

 

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София обявява конкурси за главни асистенти по следните професионални направления:

2.1 Филология (Фолклористика)  – един за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“;
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография) – един за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма»;
2.2. История и археология (Етнография) – двама за нуждите на секция „Балканска етнология”.
            Обявата е публикувана в ДВ бр. 21 от 01.03.2013.

            Необходими документи:
1. Молба до директор за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография по европейски образец;
3. Диплом за образователната и научна степен „доктор“ в съответната научна област или научни области;
4. Удостоверение за признаване на придобита в чужбина научна степен (Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН, Глава четвърта А)
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
8. Списък на публикации с диференциране на монографии, студии, статии и други (съгласно чл. 19 от ЗРАСРБ и чл. 33 (4) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ).
            Академичната длъжност „главен асистент” се заема въз основа на конкурс и избор.
            Срок за подаване на документите - 2 месеца от датата на публикуване в ДВ.
Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ на ул. „Московска” 6А, тел. 988-42-09 и на ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, тел 970-42-09
            Публикувана на 05.03.2013 г.

 

Таня Стоянова Матанова, докторант редовна форма на обучение в секция „Сравнителни фолклористични изследвания”.
26 март 2013 г., 15:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. „Московска“
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Поколението от смесен брак – идентичност и културни характеристики“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност Фолклористика.
Научен ръководител: доц. д-р Владимир Пенчев
Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Албена Георгиева

Автореферат

Рецензии:
      Проф. д.ф.н. Албена Георгиева
      Доц. д-р Мира Маркова
Становища:
      Доц. д-р Албена Стаменова
      Доц. д-р Сергей Рожков
      Доц. д-р Владимир Пенчев
Материалите по защитата на докторската дисертация на Таня Стоянова Матанова са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ –ул. „Московска” 6А.
Публикувана на 26.02.2013 г.

 

 

Неврие Ахмедова Чуфадар, докторант редовна форма на обучение в катедра «Турски език и литература» , факултет «Хуманитарни науки» - Шуменски университет «Епископ Константин Преславски».
08 март 2013 г., 15:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Митологеми  на ‘съдбата’ и ‘смъртта’ в епоса ‘Книгата на Деде коркут’“ по научна специалност 05.04.09 Фолклористика.
Научен ръководител: доц. д-р Татяна Чалъкова
Председател на научното жури: доц. д-р Галина Лозанова

Автореферат

Рецензии:
Проф. д.ф.н. Радост Иванова
Доц. д-р Йорданка Бибина
Становища:
Доц. д-р Галина Лозанова
Доц. д-р Хашим Акиф Ибрахим
Доц. д-р Татяна Чалъкова
Материалите по защитата на докторската дисертация на Неврие Ахмедова Чуфадар са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ –ул. „Московска” 6А.
Публикувана на 05.02.2013 г.

 

 

Диляна Петрова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Етнология на социализма и постсоциализма“
19 декември 2012 г., 10:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Житейски разкази за всекидневието в социалистическия град. (По примера на гр. Русе)”. по специалност 05.03.14 Етнография.
Научен ръководител: доц. д-р Николай Ненов
Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Албена Георгиева
Автореферат
Рецензии:
Проф. д.ф.н. Албена Георгиева
Доц. д-р Даниела Колева
Становища:
Доц. д-р Ана Лулева
Доц. д-р Ирена Бокова
Доц. д-р Николай Ненов
Материалите по защитата са на разположение в канцелариите на ИЕФЕМ –ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, ул. „Московска” 6А.

Публикувана на 20.11.2012

 

 

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН, София обявява конкурс  за заемане на академичната длъжност «главен асистент» по
 05.08.09 Музеология (професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата) – един за нуждите на Етнографския музей.
Обявата е публикувана в ДВ бр. 66 от 28.08.2012.
Срок за подаване на документите - 2 месеца.
            Необходими документи:
1. Заявление за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография по европейски образец;
3. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
7. Списък на публикации с диференциране на монографии, студии, статии и други (съгласно чл. 19 от ЗРАСРБ и чл. 33 (4) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ).
            Съгласно чл. 32 (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ, кандидатите за заемане на академичната длъжност „главен асистент” се оценяват по следните изисквания за научноизследователска работа:
            1. Участие в изследователски проекти;
            2. Участие в научни форуми;
            3. Научни публикации (минимум 7) – печатни, както и електронни.
Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ на ул. „Московска” 6А, тел. 988-42-09
Публикувана на 28.08.2012 г.

 


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни докторанти за учебната 2012/2013 г. в съответствие с Решение № 375 на Министерски съвет от 11.05.2012 г., публикация в ДВ бр. 58/31.07.2012 г.
2.1.    Филология (Фолклористика, шифър 05.04.09)                                                  1   
2.2.    История и археология (Етнография, шифър 05.03.14)                                      1     
2.2.    История и археология (Музеология, шифър 05.08.09)                                      1   
 8.1.    Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства,
          шифър 05.08.04– нематериално културно наследство)                                     1  
 8.3     Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство,
          шифър 05.08.02)                                                                                                     2
Срок за подаване на документите: 17.08.2012 - 17.10.2012 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (Приложение 1).
2. Автобиография(европейски формат).
3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Медицинско свидетелство.
6. Свидетeлство за съдимост.
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика”  № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото се указва кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по специалността - от 03.12.2012 до 07.12.2012 г.
по чужд език - от 13.12.2012  до 19.12.2012  г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
За справки - ИЕФЕМ-БАН – София, ул. “Московска” 6 А, стая 102, тел. 02 988 42 09, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 6, стая 702, тел. 02 979 30 11, или в ЦУ - БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 52 60  и  986 17 34.
Публикувана на 17.08.2012 г.

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по Фолклористика,
шифър 05.04.09 (професионално направление 2.1 Филология) за нуждите на
секция “Антропология на словесните традиции”,
обявен в “Държавен вестник”, бр. 25 от 27.03.2012 г.
Кандидат: гл. ас. д-р Вихра Господинова Баева
Материали:
Резюмета на научните трудове на гл.ас.д-р Вихра Господинова Баева
Рецензии:
Чл.-кор. проф. д.изк. Елка Бакалова
Проф. д.ф.н. Албена Георгиева
Становища:
Проф. д.ф.н. Донка Петканова
Проф. д.ф.н. Анисава Милтенова
Проф. д.и.н. Любомир Миков
Доц. д-р Доротея Добрева
Доц. д-р Димо Чешмеджиев
Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 05.09.2012 г. от 14.00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – ул. „Московска” 6А.

Публикувана на 03.08.2012 г.

 

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 50 от 03.07.2012 г.


Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН, София
обявява конкурси за заемане на академичната длъжност «главен асистент» по:
- 05.04.09 Фолклористика (професионално направление 2.1 Филология) – един за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“;
- 05.03.14 Етнография (професионално направление 2.2 История и    археология) – един за нуждите на секция „Балканска етнология“;  
- 05.03.14 Етнография (професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата) – един за нуждите на секция „Историческа етнология“.
Всички със срок за подаване на документите - 2 месеца.
            Необходими документи:
1. Заявление за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография по европейски образец;
3. Диплом за образователната и научна степен „доктор“;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
7. Списък на публикации с диференциране на монографии, студии, статии и други (съгласно чл. 19 от ЗРАСРБ и чл. 33 (4) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ).
            Съгласно чл. 32 (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ, кандидатите за заемане на академичната длъжност „главен асистент” се оценяват по следните изисквания за научноизследователска работа:
            1. Участие в изследователски проекти;
            2. Участие в научни форуми;
            3. Научни публикации (минимум 7) – печатни, както и електронни.
Документи се приемат в канцелариите на ИЕФЕМ в срок до 03.09.2012 г., София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, ет. 7; тел. 979-30-11 и ул. „Московска” 6А, тел. 988-42-09
Публикувана на 03.07.2012 г.

 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Яна Георгиева Янчева, редовен докторант в секция „Етнология на социализма и постсоциализма”.
18 май 2012 г., 16:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Колективизацията в българското село (1948-1970). Етнографски аспекти" по специалност 05.03.14 Етнография.
Научен ръководител: доц. д-р Ана Лулева
Председател на научното жури: проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова
Автореферат
Рецензии:
Проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова
Доц. д-р Илияна Марчева
Становища:
Доц. д-р Даниела Колева
Доц. д-р Михаил Груев
Доц. д-р Ана Лулева
Материалите по защитата на докторската дисертация на Яна Георгиева Янчева са на разположение в канцелариите на ИЕФЕМ –ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6 и ул. „Московска” 6А.
Публикувана на 24.04.2012 г.

 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Таня Димитрова Димитрова, задочен докторант в секция „Антропология на словесните традиции”.
14 май 2012 г., 11:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Кръщението у православните българи – тайнство и традиция" по специалност 05.04.09 Фолклористика.
Научен ръководител: доц. д-р Стоянка Бояджиева
Председател на научното жури: доц д-р Валентина Ганева-Райчева
Автореферат
Рецензии:
Доц д-р Валентина Ганева-Райчева
Доц. Костадин Нушев
Становища:
Проф. д.и.н. Рачко Попов
Доц. д-р Ирена Бокова
Доц. д-р Стоянка Бояджиева
Материалите по защитата на докторската дисертация на Таня Димитрова Димитрова са на разположение в канцелариите на ИЕФЕМ –ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6 и ул. „Московска” 6А.
Публикувана на 10.04.2012 г.

 

 

Светлана Пламенова Лефтерова, задочен докторант в секция „Сравнителни фолклористични изследвания”.
02 май 2012 г., 15:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Българската фолклористика в края на ХХ век – насоки, автори, издания" по специалност 05.04.09 Фолклористика.
Научен ръководител: доц. д-р Владимир Пенчев
Председател на научното жури: доц. д-р Станой Станоев
Автореферат
Рецензии:
Проф. д.с.н. Веска Кожухарова-Живкова
Доц. д-р Станой Станоев
Становища:
Доц. д-р Ирена Бокова
Доц. д-р Венцислав Димов
Доц. д-р Владимир Пенчев

Материалите по защитата на докторската дисертация на Светлана Пламенова Лефтерова са на разположение в канцелариите на ИЕФЕМ –  ул. «Акад. Г. Бончев» бл. 6 и ул. „Московска” 6А.
Публикувана на 10.04.2012 г.

 

 

 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей– БАН

обявява конкурс за доцент по Фолклористика, шифър 05.04.09 (професионално направление 2.1 Филология)  – един за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“ със срок 2 месеца от обнародването в ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г.
Необходими документи: заявление за допускане до участие в конкурса; автобиография; диплом за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките”; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; списък на публикации с диференциране на монографии, студии, статии и др.; авторска справка за научните приноси на трудовете и цитиранията; ксерокопия на публикациите; други (съгласно чл. 19 от ЗРАСРБ и чл. 33 (4) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ).
Съгласно чл. 33 (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ, кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” трябва да отговарят на следните условия:
            1. Да са придобили образователна и научна степен „доктор”.
            2. Да имат поне 5 години стаж по специалността.
            3. Не по-малко от две години:
            а) да са заемали академична длъжност „главен асистент” в ИЕФЕМ или друга научна организация, или
            б) да са били преподаватели във висше училище, или
            в) да са работили като уредници в музеи или завеждащи архивни фондове, или
            г) да са извършвали изследователска работа в други държавни институции или неправителствени организации в сферата на науката, образованието и културата в страната или в чужбина.
            4. Да са представили монографичен труд, обсъден и приет на секционно заседание, или равностойни публикации в специализирани научни издания (с обем от 200 стр.), които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на научната степен „доктор на науките”.
            5. Да са автори на най-малко 10 публикации в научни издания след заемането на академичната длъжност "главен асистент".
Документи се приемат в срок до 27.05.2012 г. в канцелариите на ИЕФЕМ, София - ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, ет. 7; тел. 979-30-11 и ул. „Московска” 6А, тел. 988-42-09; http//folklor.bas.bg/.

Обявата е публикувана на 27.03.2012 г.

 

 

Виктория Сотир Момева-Алтипармаковска, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Етнология на социализма и постсоциализма”.
25 април 2012 г., 14:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Мениджмънт на културното наследство и антропология на туризма" по специалност 05.03.14 Етнография.
Научен ръководител: проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова
Председател на научното жури: доц д-р Ана Лулева
Автореферат
Рецензии:
Проф. д.ф.н. Радост Иванова
Доц. д-р Станка Янева
Становища:
доц д-р Ана Лулева
Доц. д-р Иванка Петрова
Проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова 
Материалите по защитата на докторската дисертация на Виктория Сотир Момева-Алтипармаковска са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ –ул. „Московска” 6А.
Публикувана на 23.03.2012 г.

 

 

 

Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я   Н А   Н А У К И Т Е

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С
ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на редовни докторанти за учебната 2011/2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерски съвет от 19.05.2011 г., Заповед № І-36/06.03.2012 г. на Председателя на БАН, публикация в ДВ бр. 22/16.03.2012 г.

2.2.    История и археология (Етнография, шифър 05.03.14)                                      1     
2.2.    История и археология (Музеология, шифър 05.08.09)                                      1     
2.1.    Филология (Фолклористика, шифър 05.04.09)                                                  1   
8.3     Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство,
          шифър 05.08.02)                                                                                                    1     
8.2.    Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства,
          шифър 05.08.04)                                                                                                    1     

Срок за подаване на документите: 16.03.2012 - 14.05.2012 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (Приложение 1);
2. Автобиография(европейски формат);
3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика”  № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Конкурсните изпити по специалността ще се проведат от 18 до 22.06.2012 г., а изпитите по чужд език от  25  до  29.06.2012  г.
Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
За справки - ИЕФЕМ-БАН – София, ул. “Московска” 6 А, стая 102, тел. 02 988 42 09, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 6, стая 702, тел. 02 979 30 11, или в ЦУ - БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 52 60  и  986 17 34.

Публикувана на 16.03.2012 г.

 

 

 

Светослава Петрова Тончева, докторант редовна форма на обучение в секция „Сравнителни фолклористични изследвания”.
10 април 2012 г., 14:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Нови религиозни движения в Европа – национални и транснационални контексти" по специалност 05.04.09 Фолклористика.
Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Анастасова
Председател на научното жури: проф. д.и.н. Рачко Попов

Автореферат

Рецензии:
Проф. д.и.н. Рачко Попов
Доц. д-р Мария Серафимова-Карапеткова
Становища:
Проф. д.ф.н. Александър Федотов
Доц. д-р Венцислав Димов
Доц. д-р Екатерина Анастасова
Материалите по защитата на докторската дисертация на Светослава Петрова Тончева са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ –ул. „Московска” 6А.
Публикувана на 08.03.2012 г.

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по Фолклористика,
шифър 05.04.09 (професионално направление 2.1 Филология) за нуждите на
секция “Антропология на словесните традиции”,
обявен в “Държавен вестник”, бр. 50 от 01.07.2011 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Николай Иванов Вуков
Материали:
Резюмета на научните трудове на гл.ас.д-р Николай Иванов Вуков
Рецензии:
Проф. д.ф.н. Радост Иванова
Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева
Становища:
Проф. д.ф.н. Албена Георгиева
Проф. д.и.н. Гатя Симеонова
Проф. д.с.н. Румен Даскалов
Доц. д-р Доротея Добрева
Доц. д-р Катя Михайлова

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 28.11.2011 г.

Публикувано на 25.10.2011 г.

 

 

Биляна Георгиева Раева, докторант редовна форма на обучение  в секция „Етнология на социализма и постсоциализма”.
12 октомври 2011 г., 14:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Миграционни процеси – Димитровград (1947 – 1989)"
по специалност 05.03.14 Етнография.
Отчислена с право на защита.
Научен ръководител:                       Доц. д-р Анелия Касабова
Председател на научното жури:     Доц. д-р Женя Пимпирева
Автореферат           – Биляна Раева                     (15.08.2011 г., pdf)
Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата на докторската дисертация на Биляна Георгиева Раева са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ-БАН,  София 1000, ул. „Московска” 6А.

Публикувана на 12.09.2011 г.

 

Ангелина Иванова Илиева, докторант редовна форма на обучение в секция „Антропология на словесните традиции”.
26 септември 2011 г., 15:00 ч.
Заседателна зала на ИЕФЕМ, ет. 7,  ул. «Акад. Г. Бончев» бл.6
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Фолклор и фантастика (Почитателски клубове и младежки неформални групи в България)" по специалност 05.04.09 Фолклористика. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: Доц. д-р Светла Петкова
Председател на научното жури: Проф. д.ф.н. Албена Георгиева

Автореферат(pdf)

Рецензии:

Становища:
      Доц. д-р Стоянка Бояджиева (22.08.2011 г., pdf)
      Доц. д-р Пламен Бочков (16.08.2011 г., pdf)
      Доц. д-р Светла Петкова (15.08.2011 г., pdf)
Материалите по защитата на докторската дисертация на Ангелина Иванова Илиева са на разположение в канцелариите на ИЕФЕМ – ул. «Акад. Г. Бончев» бл. 6, стая 702 и ул. „Московска” 6А

Публикувана на 24.08.2011 г..


 

Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я   Н А   Н А У К И Т Е
ИНСТИТУТЪТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
ОБЯВЯВА КОНКУРСИ
за прием на редовни докторанти за учебната 2011-2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерски съвет от 19.05.2011 г., публикуван в “Държавен вестник”, бр. 65/23.08.2011 г.

          В срок от 23.08.2011 г. до 21.10.2011 г. кандидатите подават заявление по образец (Приложение 1) до директора на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН за участие в конкурса по специалността/специалностите:

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРАНТИ В ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН, БРОЙ МЕСТА И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2011 –2012 г.

Шифър

Научна специалност

Форма на обучение:
редовна, брой места

Обучаваща организация

05.03.14

Етнография    

1

ИЕФЕМ-БАН

05.04.09

Фолклористика

1

ИЕФЕМ-БАН

05.08.02

Музикознание и музикално изкуство

1

ИЕФЕМ-БАН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (Приложение 1);
2. Автобиография;
3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика”  № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат
по  специалността  от  05  до  09.12.2011 година,
по чужди езици     от  15  до  20.12.2011  година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

За справки - ИЕФЕМ-БАН – София, ул. “Московска” 6 А, стая 102, тел. 02 988 42 09, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 6, стая 702, тел. 02 979 30 11, или в ЦУ - БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260  и  9861734.

Публикувана на 24.08.2011 г.


 

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 50 от 01.07.2011 г.

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН, София

обявява конкурси за:

- доцент по Фолклористика, шифър 05.04.09 (професионално направление 2.1 Филология)  – един за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“ - със срок 2 месеца.
Необходими документи: заявление за допускане до участие в конкурса; автобиография по европейски образец; диплом за образователната и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките”; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; списък на публикации с диференциране на монографии, студии, статии и др.; авторска справка за научните приноси на трудовете и цитиранията; ксерокопия на публикациите; други (съгласно чл. 19 от ЗРАСРБ и чл. 33 (4) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ).
Съгласно чл. 33 (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ, кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” трябва да отговарят на следните условия:
            1. Да са придобили образователната и научна степен „доктор”.
            2. Да имат поне 5 години стаж по специалността.
            3. Не по-малко от две години:
            а) да са заемали академична длъжност „главен асистент” в ИЕФЕМ или друга научна организация, или
            б) да са били преподаватели във висше училище, или
            в) да са работили като уредници в музеи или завеждащи архивни фондове, или
            г) да са извършвали изследователска работа в други държавни институции или неправителствени организации в сферата на науката, образованието и културата в страната или в чужбина.
            4. Да са представили монографичен труд, обсъден и приет на секционно заседание, или равностойни публикации в специализирани научни издания (с обем от 200 стр.), които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на научната степен „доктор на науките”.
            5. Да са автори на най-малко 10 публикации в научни издания след заемането на академичната длъжност "главен асистент".

- главен асистент по Музикознание и музикално изкуство, шифър 05.08.02 (професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство) – един за нуждите на секция „Етномузикология»;
- главен асистент по Етнография, шифър 05.03.14  (професионално направление 2.2 История и археология) – един за нуждите на секция „Историческа етнология”;
- главен асистент по Етнография, шифър 05.03.14  (професионално направление 2.2 История и археология) – един за нуждите на отдел „Научна информация и документация”.

Всички със срок 2 месеца.
           
            Необходими документи: заявление за допускане до участие в конкурса; автобиография по европейски образец; диплом за образователната и научна степен „доктор“; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; списък на публикации с диференциране на монографии, студии, статии и други (съгласно чл. 19 от ЗРАСРБ и чл. 33 (4) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ).
Съгласно чл. 32 (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕФЕМ, кандидатите за заемане на академичната длъжност „главен асистент” се оценяват по следните изисквания за научноизследователска работа:
            1. Участие в изследователски проекти;
            2. Участие в научни форуми;
            3. Научни публикации (минимум 7) – печатни, както и електронни.

Документи се приемат в канцелариите на ИЕФЕМ в срок до 01.09.2011 г., София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, ет. 7; тел. 979-30-11 и ул. „Московска” 6А, тел. 988-42-09

Публикувана на 01.07.2011 г.


 

Ивайло Димитров Марков, докторант редовна форма на обучение в секция „Историческа етнология”.
18 юли 2011 г., 11:00 ч.
Зала  19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационния труд на Ивайло Димитров Марков на тема "Съвременни трудови миграции на албанците от Македония" по специалност 05.03.14 Етнография. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: Доц. д-р Петко Христов
Председател на научното жури: Проф. д.и.н. Рачко Попов
Автореферат (pdf)
Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата на докторската дисертация на Ивайло Димитров Марков са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Московска” 6А.

Публикувано на 17.06.2011


 

Таня Валентинова Димитрова, докторант редовна форма на обучение в секция „Балканска етнология”.
7 юли 2011 г., 16:00 ч.
Зала 19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационния труд на Таня Валентинова Димитрова на тема "Съвременни миграционни групи в Гърция" по специалност 05.03.14 Етнография. Докторант редовна форма на обучение. Отчислена с право на защита.
Председател на научното жури: Доц. д-р Елена Марушиакова
Автореферат (pdf)
Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата на докторската дисертация на Таня Валентинова Димитрова са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Московска” 6А.

Публикувана на 07.06.2011


 

София Димитрова Захова, докторант редовна форма на обучение в секция „Балканска етнология”.
7 юли 2011 г., 14:00 ч.
Зала  19 на ИЕФЕМ - ул. «Московска» 6А
Открито заседание за защита на дисертационния труд на София Димитрова Захова на тема "Динамика на идентичностите в Черна гора" по специалност 05.03.14 Етнография. Докторант редовна форма на обучение. Отчислена с право на защита.
Председател на научното жури: Доц. д-р Веселин Попов
Автореферат (pdf)
Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата на докторската дисертация на София Димитрова Захова са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Московска” 6А.ю

Публикувана на 07.06.2011

 [1] Лицата, които притежават професионална квалификация „охранител", не преминават първоначално обучение.

[2] ВНИМАНИЕ: В случай че участникът посочи „Не” в тази колона, т.е. в случай че някое от лицата не е завършило успешно курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД или съответното лице не притежава професионална квалификация „охранител", то участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

[3] В случай че участникът посочи „Не” в тази колона, то участникът трябва да представи писмени доказателства преди подписването на договора, в случай че участникът е определен за Изпълнител, че участникът е отстранил допуснатото нарушение на чл. 27, ал. 2 от ЗЧОД. Възложителят няма да сключи договор за обществената поръчка, ако участникът, избран за Изпълнител не представи писмени доказателства, че допуснатото нарушение на чл. 27, ал. 2 от ЗЧОД за съответното лице е отстранено.